Menu chức năng 1

https://edu.viettel.vn/stg-longphu-thcshauthanh/?page=home&site=52678

https://edu.viettel.vn/stg-longphu-thcshauthanh/?page=home&site=52678

Tổ Tự Nhiên

TT Họ và tên Năm sinh Chuyên Ngành Phân công Giảng dạy Ghi Chú 1 Duơng Thị Mộng Thúy 1979 Hóa - Sinh Hóa 8 - 9, sinh 8A1 TT-CN8A1 2 Trần Sĩ Toàn 1976 Toán Toán 9A1 CN9A1 3 Lê Hoàng Mãnh 1977 Sinh Sinh 6 7 8A2...


ĐỀ THI HSG  (58 bài)

TƯ LIỆU  (75 bài)

TÀI LIỆU VEMIS  (0 bài)

BÀI GIẢNG  (2 bài)

ẢNH HOẠT ĐỘNG  (15 bài)
11025980

26/3/2015

...